1. Algemeen

Manager:

Projekt Belsenplatz GMBH
Harffstraße 110A
D-40591 Düsseldorf
DE 315 521 599
Email: [email protected]
(Hierna "wij")

Wij waarderen de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. We verwerken uw gegevens voornamelijk om u een functionele en gemakkelijk te gebruiken website te bieden. We willen ervoor zorgen dat u onze inhoud en aanbiedingen via deze website kunt gebruiken. Bovendien zullen wij uw gegevens alleen verwerken indien en voor zover wettelijk toegestaan. Raadpleeg de volgende opmerkingen voor meer informatie.

2. Verwerking van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van uw computersysteem. Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. De bovengenoemde gegevens worden niet opgeslagen met andere persoonlijke gegevens. In deze context verzamelen we de volgende gegevens:

  • Informatie over het type browser en besturingssysteem en hun gebruikte versie
  • Uw besturingssysteem
  • Uw IP-adres
  • Datum en tijdstip van toegang
  • Websites van waaruit uw systeem onze website bezoekt
  • Websites die door uw systeem toegankelijk zijn via onze website

Het is noodzakelijk dat ons systeem het IP-adres tijdelijk opslaat zodat de website aan uw systeem kan worden verstrekt. Uw IP-adres moet gedurende de duur van het websitebezoek bewaard blijven. Opslag in logbestanden dient daarom de functionaliteit van de website. We gebruiken deze gegevens ook om onze website te optimaliseren en onze IT-systemen te beveiligen. De gegevens worden in dit verband niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is art. 6 par. 1 bed. f van de algemene voorschriften voor gegevensbescherming (hierna: "GDPR").

Gegevens worden bewaard zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Als er gegevens nodig zijn om de website beschikbaar te maken, zijn deze niet langer nodig nadat de sessie is afgelopen. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit meestal uiterlijk na veertien dagen het geval. Als de bovengenoemde gegevens bovendien worden opgeslagen, wordt uw IP-adres in dit geval echter verwijderd of gewijzigd, zodat toewijzing van uw IP-adres niet mogelijk is. Het verzamelen van gegevens met het oog op het aanbieden van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website.

3. Cookies

We gebruiken alleen technisch noodzakelijke cookies op onze website. Dit zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in of door uw internetbrowser op uw computersysteem. Wanneer u onze website bezoekt, kan een cookie op uw systeem worden opgeslagen. Deze cookie bevat een individuele tekenreeks die kan worden gebruikt om uw browser te identificeren bij uw volgende bezoek aan onze website.

Voor bepaalde functies van onze website moet de browser worden herkend, zelfs nadat de browser is vernieuwd. Deze functies zouden niet kunnen worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Alleen de instellingen voor uw land worden opgeslagen en verzonden in cookies, zodat u onze website kunt bekijken in een taal die u begrijpt. De wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens met behulp van technisch vereiste cookies is art. 6 par. 1 bed. f AVG op basis van ons legitieme belang om onze website aan u te kunnen presenteren in de door u gewenste taal. De gegevens die worden verzameld door technisch noodzakelijke cookies worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw browserinstellingen te wijzigen om cookies te weigeren.

4. Uw rechten

Hieronder vindt u een samenvatting van uw rechten onder de AVG.

4.1. Recht om uw toestemming in te trekken - Art. 7 lid 3 AVG

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking. Stuur uw intrekking per e-mail naar [email protected]

4.2. Recht op toegang - Art. 15 AVG, paragraaf 34 AVG

U kunt volledige informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens en de context waarin deze werden verwerkt, zoals de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt of de duur van de opslag.

4.3. Recht op rectificatie - Art. 16 AVG

U kunt vragen om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren.

4.4. Recht op wissen - Art. 17 AVG

U kunt vragen dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen als deze gegevens om juridische redenen niet langer nodig zijn of niet meer kunnen worden verwerkt.

4.5. Recht op beperking van de verwerking - Art. 18 AVG

U hebt het recht om verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens, b.v. als uw gegevens nog niet kunnen worden verwijderd vanwege conflicterende opslagverplichtingen.

4.6. Meldingsplicht - Art. 19 AVG

We zijn verplicht om alle ontvangers aan wie we uw gegevens hebben bekendgemaakt in kennis te stellen van elke correctie of verwijdering van uw gegevens of van enige verwerkingsbeperking. Dit is niet van toepassing als het voor ons onmogelijk is om deze informatie te verstrekken of als de inspanning onevenredig is. We zullen u op de hoogte stellen van deze ontvangers als u daarom vraagt.

4.7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens - Art. 20 AVG

Onder voorbehoud van de volgende bepalingen, hebt u het recht om de overdracht van uw gegevens in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar elektronisch formaat te eisen. Het recht op gegevensoverdracht omvat het recht om gegevens over te dragen naar een andere controller; op verzoek zullen wij daarom - voor zover technisch mogelijk - de gegevens rechtstreeks overdragen aan een door u aangewezen of aan te wijzen gegevensbeheerder. Het recht op gegevensoverdracht is alleen van toepassing op de gegevens die u verstrekt en veronderstelt dat de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming of de uitvoering van een contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met art. 20 AVG heeft geen invloed op het recht om gegevens te wissen in overeenstemming met Art. 17 AVG. De overdracht van gegevens is onderworpen aan de rechten en vrijheden van andere personen wier rechten kunnen worden beïnvloed door de overdracht van gegevens.

4.8. Recht van bezwaar - Art. 21 AVG

In het geval van verwerking van persoonsgegevens om taken van algemeen belang uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder e) AVG) of op basis van legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f) ) van de AVG), kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met ingang voor de toekomst. In geval van bezwaar moeten we afzien van verdere verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij,

  • er dwingende redenen voor behandeling zijn die bescherming verdienen en zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of
  • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
  • U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden met ingang voor de toekomst. In geval van bezwaar moeten we afzien van verdere verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden

4.9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering - Art. 22 AVG

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - als dit een juridisch effect op u heeft of u op dezelfde manier raakt. Een geautomatiseerde beslissing is uitzonderlijk toegestaan ​​als (i) u al uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of (ii) de beslissing noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en ons of (iii) de toepasselijke wetgeving dit toestaat en deze bepalingen bevatten redelijke maatregelen om uw rechten en vrijheden te beschermen, evenals uw legitieme belangen. In gevallen (i) en (ii) zullen we redelijke stappen ondernemen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen. Dit houdt in dat u uw positie kunt toelichten, de automatische beslissing kunt betwisten en een persoonlijke verwijzing van een van onze medewerkers kunt aanvragen.

4.10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit - Art. 77 AVG

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG. De volgende toezichthoudende autoriteit is verantwoordelijk voor ons: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, phone: +49-211-38424-0, fax: +49-211-38424-10, email: [email protected].

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password